Algemene Voorwaarden

Vanaf 21/05/2023

Aanvaarding van Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden ('Voorwaarden') regelen uw relatie met de Bookinghook applicatie (de 'Dienst') die eigendom is van Bookinghook Technologies Inc., in Canada geregistreerd met handelsnummer 92645 en adres te Suite 0100, 100 Signal Hill Road , St John's, NL A1A 1B3 Canada ('ons', 'wij' of 'onze'). Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze applicatie (de 'Dienst') gebruikt. Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de Dienst.

Abonnementen: Sommige onderdelen van de Dienst worden gefactureerd op abonnementsbasis ('Abonnement(en)'). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis ('Factureringscyclus'). Factureringscycli worden op maandelijkse of jaarlijkse basis ingesteld, afhankelijk van het type abonnement dat u selecteert bij het kopen van een abonnement. Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het opzegt of Bookinghook het opzegt. U kunt de verlenging van uw abonnement annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met het klantenserviceteam van Bookinghook. Een geldige betalingsmethode, inclusief creditcard of PayPal, is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. U zult Bookinghook nauwkeurige en volledige factureringsinformatie verstrekken, inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode-informatie. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u Bookinghook automatisch om alle abonnementskosten die via uw account zijn gemaakt, in rekening te brengen op dergelijke betalingsinstrumenten. Mocht automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan zal Bookinghook een elektronische factuur uitgeven waarin wordt aangegeven dat u binnen een bepaalde deadline handmatig moet betalen, waarbij de volledige betaling overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Tariefwijzigingen: Bookinghook kan naar eigen goeddunken en op elk moment de abonnementskosten voor de abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus. Bookinghook zal u redelijkerwijs van tevoren op de hoogte stellen van elke wijziging in abonnementskosten om u de mogelijkheid te geven uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt. Als u de Dienst blijft gebruiken nadat de wijziging van de abonnementskosten van kracht is geworden, betekent dit dat u ermee instemt om het gewijzigde bedrag van de abonnementskosten te betalen.

Terugbetalingen: Bepaalde terugbetalingsverzoeken voor Abonnementen kunnen door Bookinghook van geval tot geval in overweging worden genomen en naar goeddunken van Bookinghook worden toegekend.

Accounts: Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Dienst is of bij een dienst van een derde partij. U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom: De Dienst en zijn originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Bookinghook en haar licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrechten, merkenrecht en andere wetten van zowel Canada als het buitenland. Onze handelsmerken en handelsstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bookinghook.

Links naar andere websites: Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Bookinghook. Bookinghook heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Bookinghook niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Stopzetting: We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt. Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Beperking van de aansprakelijkheid: In geen geval zal Bookinghook, noch haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens-, gebruiks-, goodwill, of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) alle inhoud verkregen van de Dienst; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt beschreven niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan.

Vrijwaring: Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een 'AS IS'- en 'AS AVAILABLE'-basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie. Bookinghook garandeert niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen voldoen,

Toepasselijk recht: Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Canada, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van St John's. Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om ten minste 15 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Door onze Dienst te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Dienst.